ikya-home-banner

​​​​​​​認證級數

IKYA認證級數
根據完成的培訓程度、教學標準以及教學資歷, 可分為不同的級別:
IKYA 100 -) IKYA 200 -) IKYA 300 -) IKYA500 -) IKYA1000
由以上順序我們可得知, 可以依個人的興趣完成相應課程後
註冊成為不同等級的兒童瑜伽教師